• مقایسه ی تاثیر آموزش خانواده- مدار و فرد- مدار بر کاهش شاخص توده ی بدنی و سبک زندگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 572
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: چاقی عامل خطر بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی- عروقی، پرفشاری خون، افزایش چربی خون، دیابت و سرطان است. آموزش افراد جامعه جهت ایجاد تغییر در عادات غذایی و فعالیت فیزیکی اصل اساسی در پیشگیری و درمان چاقی است. این مطالعه با هدف مقایسه ی تاثیر آموزش خانواده- مدار و فرد- مدار بر کاهش شاخص توده ی بدنی و سبک زندگی انجام شد. روش بررسی: مطالعه از نوع نیمه تجربی بود که بر روی 91 نفر با اضافه وزن و چاقی (تحت پوشش مرکز تحقیقات جمعیتی زنجان) در سال (1384 تا 1385) انجام شد. شرکت کنندگان به روش غیرتصادفی در دو گروه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که پایایی و روایی آن قبل از مطالعه تعیین شد. وضعیت تغذیه بر اساس هرم راهنمای غذایی و الگوی فعالیت فیزیکی بر اساس معیار brfss مورد ارزیابی قرار گرفت. مداخله شامل مشاوره جهت تغییر عادات تغذیه ای و فعالیت فیزیکی بود که در گروه فرد- مدار (به شکل آموزش فردی در مرکز بهداشتی) و در گروه خانواده- مدار (به شکل آموزش فرد و خانواده طی بازدید منزل) اجرا شد. نتایج با استفاده از آزمون های آماری، کای دو، من ویتنی، تی و تی زوج تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: بعد از مداخله میانگین شاخص توده بدنی در گروه فرد- مدار و خانواده- مدار به ترتیب 31.98±6.64 به 31.57±6.63 و از 30.74±3.99 به 30.1±3.90 کاهش یافت. اگرچه میانگین شاخص توده ی بدنی بعد از مداخله در هر دو گروه کاهش معنی دار داشت (p<0.05). اما مقایسه ی میانگین شاخص توده ی بدنی در هر دو گروه بعد از مداخله معنی دار نبود (p=0.25). میانگین مصرف لبنیات و میوه و فعالیت فیزیکی در هر دو گروه بعد از مداخله افزایش معنی دار داشت (p<0.001).

  نتیجه گیری: نتایج یافته ها نشان داد میانگین شاخص توده ی بدنی در هر دو گروه بعد از مداخله کاهش معنی دار داشت. احتمالا هر دو شیوه ی مداخله فرد- مدار و خانواده- مدار با تمرکز بر اصلاح رژیم غذایی و بهبود فعالیت فیزیکی در صورت داشتن جلسات پی گیری منظم می توانند روش موثری جهت کاهش عوامل خطرزای بیماری های قلبی- عروقی باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها