• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 665
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: عناصر کمیاب و مواد معدنی و ویتامین ها نقش اساسی در رشد جنین دارد. در کشورهای در حال توسعه زنان رژیم حاوی ویتامین ها و مواد معدنی کمتری را مصرف می کنند. روی از مواد معدنی ضروری می باشد و کمبود آن ممکن است باعث اختلالات مختلف در جنین شود.

  روش بررسی: این بررسی یک مطالعه ی مورد- شاهدی بود که در بیمارستان علوی اردبیل از شهریور 1387 تا شهریور 1388 انجام شد. 56 مادر دارای نوزادان با وزن کم موقع تولد (کمتر از 2500 گرم) به عنوان گروه مورد، 56 تن از مادران دارای نوزادان با وزن تولد نرمال (مساوی یا بیشتر از 2500 گرم) به عنوان گروه کنترل به صورت تصادفی انتخاب شدند. نمونه های خونی از همه مادران بعد از زایمان جمع آوری شد و غلظت سرمی روی با استفاده از روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی تعیین گردید.

  یافته ها: میانگین وزنی نوزادان، اندکس توده ی بدنی مادران، سن مادران، وضعیت اقتصادی و دموگرافیک در گروه های شاهد و مورد تفاوت معناداری با هم نداشتند. غلظت سرمی روی در گروه شاهد، 52.16±8.84 و در گروه مورد 55.84±14.40 میکروگرم بر دسی لیتر بود که تفاوت آماری معنادار بین غلظت سرمی روی در دو گروه وجود نداشت (p>0.05).

  نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سرمی روی مادر بر وزن تولد نوزاد تاثیری نداشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم