• بررسی تأثیر فشار روی نقطه 6 طحالی بر شدت درد قاعدگی دردناک اولیه در دانشجویان علوم پزشکی بیرجند طی سال های 87-1386

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 705
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: دیسمنوره یا قاعدگی دردناک، یکی از شایع ترین مشکلات بیماری های زنان است. تقریباً 50% تمام زنان، قاعدگی دردناک را تجربه می کنند و حدود 10% زنان در سنین باروری به علت دیسمنوره شدید به مدت 3-1 روز از کار باز می مانند. دیسمنوره مسؤول از دست رفتن 600 میلیون ساعت کاری و 2 بیلیون دلار هزینه در سال می باشد. داروها اغلب تأثیر خوبی در کاهش درد قاعدگی دارند ولی استفاده از آنها با محدودیت و عوارضی همراه است، یکی از روش های غیر دارویی کاهش درد قاعدگی، طب فشاری است. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر فشار روی نقطه 6 طحالی =sp6)سان یین جیائو) بر شدت درد قاعدگی دردناک اولیه در دانشجویان ساکن خوابگاه های علوم پزشکی بیرجند می باشد.

  روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی دو گروهه یک سوکور، 86 دانشجوی مجرد، دارای سیکل های قاعدگی منظم و دردناک بر اساس فرم انتخاب واحد پژوهش، به روش مبتنی بر هدف و با استفاده از جدول اعداد تصادفی، به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در گروه آزمایش، در 24 ساعت اول خونریزی قاعدگی، فشار دو طرفه شست پژوهشگر روی نقطه 6 طحالی وارد شد، بدین نحو که 6 ثانیه فشار داده و 2 ثانیه رها می شد. این تکنیک به مدت 30 دقیقه اجرا می شد و میزان فشار با نیرویی معادل 1.21 کیلوگرم در ابتدا شروع می شد که بتدریج به 3.53 کیلوگرم در انتها می رسید. در گروه کنترل نیز میزان و نحوه فشار همانند گروه آزمایش بود با این تفاوت که فشار روی نقطه نابجا در امتداد sp6 در قسمت کمپارتمان خلفی پا که روی تاندون آشیل هم نبوده است و طبق منابع معتبر طب سوزنی، در مدار خاصی قرار ندارد. سنجش شدت درد، با استفاده از مقیاس دیداری درد 10 سانتیمتری، قبل، بلافاصله، 30، 60، 120 و 180 دقیقه بعد از مداخله در دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 13 و آزمون آماری داده های مبتنی بر تکرار، انجام شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها