همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • رابطه بین سرمایه فکری و رفتار شهروندی سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 590
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه سرمایه فکری با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت ایران خودرو دیزل می باشد. این پژوهش از نوع همبستگی است و چون داده های مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه، برای بررسی توزیع ویژگی های جامعه آماری انجام می شود، این تحقیق به لحاظ هدف تحقیقی کاربردی و از نظر روش پیمایشی و همبستگی است. در این تحقیق جهت جمع اوری ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای و به صورت جستجو در سایت های معتبر اینترنتی و مقالات منتشر شده در مجلات استفاده خواهد شد و داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیات نیز به صورت میدانی و پرسشنامه جمع آوری می گردد.  جامعه آماری تحقیق حاضر شامل: کارکنان بالاتر از دیپلم  شرکت ایران خودرو دیزل به تعداد 480 نفر می باشد محقق جهت تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده نموده است. بر این اساس تعداد 215 نفر از کارکنان بالاتر از دیپلم  شرکت ایران خودرو دیزل به روش تصادفی ساده  به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و درر این تحقیق در قسمت آماری از دو  روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید نتایج آزمون ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین سرمایه فکری و  رفتار شهروندی سازمانی شرکت ایران خودرو دیزل ارتباط معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها