همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیر ویژگی های شغلی بر خلق دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 670
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از محرک های اصلی مزیت رقابتی سازمانها توانایی آن در خلق و به کار گیری دانش جدید است. از این رو شناسایی و مطالعه عوامل موثر بر خلق دانش در سازمانها بسیار اهمیت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های شغلی بر خلق دانش است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی میباشند که تعداد آنها 80 نفر است. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد و حداقل حجم نمونه لازم بر اساس فرمول کوکران برابر با 68 نفر به دست آمد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار smartpls مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 0.78 محاسبه شد. نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد ویژگی های شغلی بگونه ای مثبت بر خلق دانش تاثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها