• رابطه بین میزان سلنیوم خاک و سرطان مری: یک مطالعه اکولوژیک در استان گلستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 669
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: استان گلستان در شمال ایران یکی از مناطق پرخطر سرطان مری در جهان می باشد. مطالعات متناقضی در رابطه با ارتباط میزان سلنیم و بروز سرطان دستگاه گوارش فوقانی وجود دارد. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین میزان سلنیوم موجود در خاک و سرطان مری در استان گلستان انجام شد.

  روش بررسی: این مطالعه اکولوژیک در سال 1386 انجام و در طی آن استان گلستان براساس طول و عرض جغرافیایی به 135 بلوک تقسیم بندی شد. یک نمونه خاک از مرکز هر بلوک جمع آوری و سپس میزان سلنیوم در نمونه های خاک با روش جذب اتمی اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی انجام گردید. سطح معنیداری کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها: میانگین و انحراف معیار میزان سلنیوم موجود در خاک استان گلستان 1.61±3.7 میلی گرم/کیلوگرم به دست آمد. ارتباط مستقیمی بین میزان سلنیوم خاک و میزان بروز استاندارد شده سنی (asr) سرطان مری در استان گلستان دیده شد (ضریب همبستگی پیرسونp=0.03 ;0.19 ). میانگین میزان سلنیوم خاک در منطقه پرخطر سرطان مری (4.13 میلی گرم/کیلوگرم) به طور معنی داری بیشتر از منطقه کم خطر (3.39 میلی گرم/کیلوگرم) بود (p=0.01).

  نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که میزان سلنیوم در خاک منطقه استان گلستان بیش از حد مجاز بوده و ارتباط معنی دار مستقیم بین میزان سلنیوم خاک و بروز سرطان مری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم