• عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 533
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه. شناخت عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش شغلی، از ضرورت هایی است که می تواند در افزایش بهره وری و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه کمک کننده باشد. برای شناسایی عوامل درونی و بیرونی انگیزش شغلی، این مطالعه با هدف تعیین عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد.

  روش ها. در یک مطالعه توصیفی، کلیه اعضای هیأت علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (82 نفر)، پرسشنامه 40 سؤالی را که توسط پژوهشگر براساس تئوری دو عاملی هرزبرگ (herzberg) طراحی گردیده و با روایی محتوا و پایایی آزمون مجدد تأیید شده بود، تکمیل کردند. داده ها به صورت توزیع فراوانی مطلق و نسبی و انجام آزمون مجذور کای توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید.

  نتایج. نتایج نشان داد که 81 درصد اعضای هیأت علمی، عوامل بیرونی و 72 درصد آنها عوامل درونی را بر ایجاد انگیزش شغلی مؤثر می دانستند. در بین عوامل بیرونی به ترتیب اهمیت، عامل های حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، شرایط محیط کار، نحوه ارتباط با دیگران، سرپرستی و نظارت و خط مشی حاکم بر محیط کار، و در بین عوامل درونی به ترتیب اهمیت، ماهیت کار، شناخت و قدردانی از افراد، پیشرفت و توسعه شغلی و موفقیت شغلی، بیشترین نقش را داشته اند.

  بحث. اهمیت عوامل بیرونی (بهداشتی) از نظر اعضای هیأت علمی در مقایسه با عوامل درونی (انگیزشی) در ایجاد انگیزش شغلی بیشتر می باشد که با نظریات هرزبرگ مطابقت ندارد. مهم ترین عامل در ایجاد انگیزش شغلی، حقوق و امنیت شغلی بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها