• باکتری ها و قارچ های جداسازی شده از هوای جزیره قشم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 513
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: رابطه بین مشکلات تنفسی و حضور باکتری ها و قارچ های هوا در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است. میکروب های هوا می توانند باعث عفونت های تنفسی در بیمارانی که ضعف ایمنی دارند شده و مسبب بیماری های مسری باشند. به منظور مقایسه وضعیت میکروفلور هوای جزیره قشم با شهرها و نقاط اقلیمی دیگر کشورمان اقدام به مطالعه چگونگی پراکندگی و وفور اسپورهای قارچی و عوامل باکتریال موجود در هوای جزیره قشم گردید.

  روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی و تجربی بود که جمعیت مورد مطالعه آن، کلنی های رشد یافته بر محیط های کشت sc ,pda) برای قارچ ها و محیط های و tsa ,bhi برای باکتری ها) را شامل شود. نمونه برداری از هوا به روش sedimentation ,trapping air از سطح تراز تنفسی (ارتفاع 1.5 متری) انجام گردید. کلنی ها در محیط های کشت مغذی رشد داده شدند. پس از انکوباسیون به صورت میکروسکوپی و ماکروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفته و شمارش شدند. باکتری های جداسازی و خالص شده بر اساس آزمون های بیوشیمیایی شناسایی شدند. قارچ های کپکی نیز بر محیط های کشت اختصاصی رشد یافتند و با روش های teased mount, slide culture شناسایی شدند.

  نتایج: 913 کلنی باکتریایی در این تحقیق جداسازی شد که 559 کلنی باسیل های گرم مثبت و 254 کلنی نیز کوکسی های گرم مثبت بودند که در رتبه دوم قرار داشتند. تمامی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی جداسازی شده شناسایی شدند که گونه های باسیلوس با 359 مورد فراوانترین جنس جدا شده از هوای جزیره قشم بودند. 415 کلنی قارچ های کپکی از هوای جزیره قشم جداسازی شد که تعداد 333 کلنی مربوط به قارچ های رنگی بود که گونه های آلترناریا با 265 مورد فراوانترین جنس بود.

  نتیجه گیری: مقاومت باکتری های گرم مثبت نسبت به خشکی محیط و قدرت اسپورزایی در باسیلوس ها که منجر به بقاء آنها در شرایط سخت می شود از علل اصلی افزایش تعداد باسیلوس های جداسازی شده در این تحقیق بود. همچنین وجود رنگدانه های ملانین در قارچ های دیماتیاسئوس که عامل مقاومت قارچ، نسبت به اثر زیانبار نور خورشید است علت اصلی فراوانی این نوع قارچ در هوای جزیره قشم بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم