• مقایسه تأثیر آموزش بر مبنای نقشه مفهومی با روش تلفیقی بر یادگیری درس فرآیند پرستاری دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 641
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: دانشجویان پرستاری برای تجزیه و تحلیل مشکلات بیماران و ایجاد طرح مراقبتی مناسب، نیازمند یادگیری عمیق و معنی دار هستند، بنابراین، بهتر است در آموزش این دانشجویان از روش های آموزشی که توانایی ایجاد این سطح از یادگیری را دارند، استفاده شود. این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر آموزش بر مبنای نقشه مفهومی با روش تلفیقی در یادگیری درس فرآیند پرستاری دانشجویان پرستاری انجام گرفت.

  روش ها: در یک مطالعه نیمه تجربی با طرح دو گروهی قبل و بعد از آموزش، 45 دانشجوی ترم دوم پرستاری با روش نمونه گیری آسان انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه شاهد و تجربی تقسیم شدند. پس از اجرای پیش آزمون، دانشجویان گروه های شاهد و تجربی به مدت ده جلسه و در طول دو ماه به ترتیب تحت آموزش با روش آموزش تلفیقی و روش نقشه مفهومی قرار گرفتند و سپس پس آزمون اجرا شد. برای جمع آوری داده ها از یک آزمون پیشرفت تحصیلی متشکل از دو قسمت استفاده گردید که حیطه های دانش و یادگیری معنی دار یا حیطه شناختی دانشجویان را در زمینه درس فرآیند پرستاری مورد ارزشیابی قرار می داد. نتایج با استفاده از نرم افزار spss و با آزمون های مجذور کای و  tبا نمونه های زوج و مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  نتایج: هر دو روش آموزشی در ارتقای دانش و یادگیری معنی دار دانشجویان مؤثر بوده اند. ولی این اختلاف میانگین ها قبل و بعد از آموزش دو گروه تنها در بعد یادگیری معنیدار از نظر آماری اختلاف معنی دار داشت.

  نتیجه گیری: با توجه به تأثیر نقشه مفهومی در یادگیری معنی دار دانشجویان، توصیه می گردد در مواردی که نیاز به یادگیری عمیق و سطح بالا از مطالب درسی وجود دارد از این روش آموزشی استفاده گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها