• تجارب تیم مراقبت و بیماران سالمند از مفهوم آموزش بیماران سالمند بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 941
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: با پیش رفتن جهان بسوی سالمندی، مراقبت از سالمندان یکی از مهم ترین و پر چالش ترین ابعاد فعالیت سیستم مراقبتی -درمانی است. این مطالعه به منظور توصیف نیازهای آموزشی سالمندان بستری در واحدهای مراقبتی حاد بر پایه تجارب واقعی تیم درمان و بیماران سالمند بستری انجام شد.

  روش ها: در این پژوهش از رویکرد پدیده شناسی استفاده شده است. شرکت کنندگان از میان کارکنان درمانی و سالمندان بستری در یکی از بیمارستان های آموزشی اصفهان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف متشکل از 8 پرستار و4  بیمار سالمند و 2 پزشک انجام گرفت و داده ها با مصاحبه عمیق با شرکت کنندگان جمع آوری شدند. روش تجزیه و تحلیل کلایزی راهنمای فعالیت های ضروری پژوهشگران در این مطالعه بود.

  نتایج: پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه های استخراج شده، کدهای مفهومی از آن استخراج و سپس کدها به مفاهیم اصلی و زیرمفهوم های مربوطه دسته بندی شدند که شامل : تعامل با ابزارها و عملکردها، خودآگاهی بیمارستانی، پویایی جسمی، مدیریت مخاطرات، انضباط درمانی و مراقبت قابل دستیابی بودند.

  نتیجه گیری: مفاهیم آموزش در بیماران سالمند بستری حیطه وسیعی را شامل می گردد. ارائه اطلاعات کافی و به موقع به بیماران سالمند بستری در مورد برآیندها و رفتارهای مورد انتظار و نیز وضعیت جسمانی و نحوه مراقبت و کمک گرفتن در موقعیت های دشوار، بطور وسیعی همکاری بیماران را در زمینه مراقبت و درمان ارتقا می بخشد. با کسب آگاهی و آموزش پرسنل پرستاری و پزشکی می توان به هدف «ارائه مراقبت جامع» به بیماران سالمند و نیز «کیفیت مراقبت های پرستاری» نزدیک شد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها