• نظرات دندانپزشکان عمومی شهرستان های کرمان و رفسنجان در مورد برنامه آموزش مداوم دندانپزشکی ترمیمی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 553
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: شناسایی نیازهای آموزشی دندانپزشکان عمومی و اولویت بندی آنها در برنامه آموزش مداوم از ضروریات است. مطالعه حاضر به منظور تعیین نظرات دندانپزشکان عمومی شهرستان های کرمان و رفسنجان در مورد نیازهای آموزشی، روش های مناسب تدریس و اجرای برنامه آموزش مداوم دندانپزشکی ترمیمی انجام گرفت.

  روش ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1386 انجام شد و در آن 145 دندانپزشک عمومی شهرستان ای کرمان و رفسنجان شرکت کردند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای حاوی مشخصات فردی، 17 سؤال بر مبنای عناوین برنامه آموزش مداوم دندانپزشکی ترمیمی، به ترتیب 8 و 6 سؤال در مورد روش های مناسب تدریس و اجرای برنامه آموزش مداوم و بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون t-test و نرم افزار spss  گزارش گردیدند.

  نتایج: به ترتیب 93 و 52 نفر از دندانپزشکان عمومی شهرستان های کرمان و رفسنجان شرکت کردند. مهم ترین اولویت آموزشی برنامه آموزش مداوم دندانپزشکی ترمیمی به ترتیب نسل جدید کامپوزیت ها، کنترل عفونت و اصول استریلیزاسیون، علل شکست ترمیم های خلفی و قدامی با کامپوزیت رزین و پرسلن لامینت ونیر بود. شرکت کنندگان انجام کار عملی در کارگاه آموزشی، مشاهده کار عملی و سخنرانی همراه با نمایش فیلم را برای تدریس و مطالعه کتب و مجلات علمی، تماشای فیلم آموزشی و سمینار و کنگره را برای اجرای برنامه آموزش مداوم دندانپزشکی ترمیمی مناسب تر دانستند.

  نتیجه گیری: سرفصل های برنامه آموزش مداوم دندانپزشکی ترمیمی باید بطور منظم و متناسب با نیاز فراگیران بازنگری شوند. روش تدریس بیشتر به صورت انجام و یا مشاهده کار عملی باشد و از شیوه های نوین در اجرای برنامه استفاده گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها