• مقایسه گپ داخلی مارژین در دو روش ساخت کوپینگ های این سرام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 481
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: پرسلن های دندانی نقش بسیار مهمی در ساخت زیباترین رستوریشن های ثابت دارند. ترانسلوسنسی و عبور نور و سازگاری بیولوژیک، سرامیک های دندانی را در شمار مطلوب ترین مواد ترمیمی قرار داده است و در این میان عرضه سیستم این سرام تحولی بزرگ در ترمیم ها به شمار می آید. در ساخت کور روکش های تمام سرامیک این سرام از دو روش sprint و معمول استفاده می شود. هدف از این مطالعه مقایسه گپ داخلی مارژین در دو روش ساخت کوپینگ های این سرام اسپرینت و آلومینای معمولی است.

  مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی-تجربی 60 عدد دای رزینی یک اندازه به طول 6 میلیمتر و قطر 5 میلی متر در ناحیه سرویکال و تقارب 10 درجه و عرض شولدر 1 میلی متر با زاویه 90 درجه آماده و به دو گروه تقسیم شدند. در یک گروه 30 تایی کورها به روش اسپرینت و در گروه دیگر به روش معمولی آلومینا ساخته شدند و پس از نشاندن کورها و سمان کردن با پاناویا، نمونه ها جهت اندازه گیری میزان گپ داخلی با دقت 1 میکرون با میکروسکوپ نوری olympus bh60 مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات جمع آوری شده با آزمون t-student مقایسه شدند (α=0.05).

  یافته ها: بررسی متوسط گپ داخلی بین دو گروه نشان داد که میزان گپ در گروه اسپرینت 181.6 میکرون و در آلومینا 114.2 میکرون بود و بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت(p=0.015).

  نتیجه گیری: در این مطالعه تطابق مارژین در روش اسپرینت کمتر از روش ساخت کور به صورت معمولی آلومینا بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها