• ارزیابی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشت شماره 1 و 2 و 3 شهرستان مشهد در رابطه با سلامت دهان و دندان در سال 1385

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 698
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: سلامت محور توسعه است و سطح سلامتی جامعه نیز از توسعه یافتگی آن تاثیر می پذیرد از طریق فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم می توان آگاهی، نگرش و عملکرد آنان را در زمینه های بهداشتی بخصوص سلامت دهان و دندان تغییر داد. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی، درمانی شماره 1و 2و 3 شهرستان مشهد در رابطه با سلامت دهان و دندان می باشد.

  مواد و روش ها: این مطالعه بصورت توصیفی-مقطعی بوده و بر روی 186 نفر از کارکنان مراکز بهداشتی درمانی مشهد که بصورت طبقه ای-خوشه ای از میان مراکز بهداشت شماره 1 و 2 و 3 انتخاب شده بودند، انجام شد. پرسشنامه ای در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت که در آن میزان آگاهی، نگرش و عملکرد افراد در رابطه با سلامت دهان دندان ارزیابی می شد. پس از تکمیل، پرسشنامه ها، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این تحقیق از آزمون کروسکال-والیس و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.

  یافته ها: این مطالعه نشان داد که از 186 نفر کارمندی که در رابطه با سلامت دهان و دندان ارزیابی شده بودند. (23.1 درصد) از آنها میزان آگاهی خوب و (19.9 درصد) آگاهی ضعیف و تنها 2.2 درصد دارای نگرش و 9.2 درصد دارای عملکرد خوب بودند. همچنین در این مطالعه مشخص گردید سطوح آگاهی در رابطه با سلامت دهان و دندان با سطح تحصیلات رابطه معنی داری دارد (p=0.004) به طوری که پزشکان از بیشترین سطح آگاهی و کاردان ها از کمترین سطح آگاهی برخوردار بودند. این مطالعه نشان داد که از شاغلین سه مرکز بهداشت شهرستان مشهد، شاغلین مرکز بهداشت شماره 2 نسبت به دو مرکز بهداشت 1 و 3 از آگاهی ضعیف تری برخوردار بودند.

  نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که با توجه به ضعیف بودن آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشت شماره 1 و 2 و 3 نیاز به برگزاری کلاسهای بازآموزی به طور جدی ضروری به نظر می رسد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها