• بررسی معیارهای آنتروپومتریک جمجمه و صورت در افراد 35-20 ساله شهر مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 687
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: آنتروپولوژی علمی است که به بررسی ابعاد بدن روی افراد زنده می پردازد. این علم می تواند در تشخیص بالینی برخی بیماریها بخصوص سندروم ها کمک کننده باشد، لذا هدف از این مطالعه تعیین میانگین 20 اندازه آنتروپومتریک صورت و جمجمه درافراد جوان 20 تا 35 ساله شهر مشهد به تفکیک جنس بود.

  مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی از نوع مقطعی تعداد 160 فرد بالغ با الگوی صورتی کلاس یک با ارتفاع نرمال، شامل 80 زن و 80 مرد 20 تا 35 ساله انتخاب شده و 20 اندازه آنتروپومتریک شامل 16 اندازه در صورت و 4 اندازه مربوط به جمجمه با استفاده از کولیس دیجیتال و نوارمتر از هر نمونه به دست آمد. در نهایت میانگین این اندازه ها به تفکیک برای هر جنس محاسبه گردید. به علاوه مقایسه میانگین شاخصهای آنتروپومتریک صورت زنان و مردان کانادایی و ایرانی با یکدیگر انجام شد. مقایسه ها با استفاده از آزمون t-student انجام گرفت.

  یافته ها: در مقایسه بین دو جنس کلیه اندازه های بررسی شده اختلاف معنی داری را نشان می دادند به گونه ای که تمام اندازه های مورد بررسی این مطالعه، در مردان مقدار بیشتری را نسبت به زنان داشت (p<0.05). از طرفی بسیاری از ابعاد آنتروپومتریک در زنان و مردان ایرانی و کانادایی با هم تفاوت معنی دار داشت به جز zy'-zy', n'-gn ' در مردان و t-gn'-t, ft'-ft ' در زنان.

  نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد کلیه شاخص های آن تروپومتریک سر و صورت در زنان جوان بومی مشهد کوچکتر از مردان می باشد. به علاوه مشخص شد نقاط گلابلا و ساب نازال در جوانان مشهدی نسبت به تراگوس عقب تر از جوانان کانادایی و عرض و طول صورت در زنان جوان مشهدی به طور معنی داری از زنان جوان کانادایی بزرگتر می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها