اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ارزیابی تخلیه سریع در سدهای خاکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1576
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با وقوع پدیده تخلیه سریع در سدهای خاکی، پایداری شـیب بالادسـت بدنـه کـاهش مـی یابـد از مهمتـرین پارامترهـای مـوثر بـر بـروز ایـن پدیـده، نفوذپذیری مصالح هسته و سرعت تخلیه می باشد که هر کدام در این مقاله جداگانه برای مقطع عرضـی سـد علویـان بکمـک مجموعـه نـرم افـزاری geo/slope بررسی گردیده و با نتایج قرائتهـای صـحرایی مقایـسه شـده اسـت. نتـایج بدسـت آمـده نـشان مـی دهدکـه در مقـدار نفوذپـذیری 2.25×10-10m/sec نرخ تخلیه یک سانتی متر در روز نیز منجر به وقوع پدیده تخلیه سریع می گردد و برای جلوگیری از بروز ایـن پدیـده مخـرب، نفوذ پذیری هسته باید در حدود 10-7 m/sec باشد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها