• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 688
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: ترکیبات ضدمیکروبی با منبع گیاهی دارای قابلیت درمانی بی شماری هستند. در این مطالعه خصوصیات ضدمیکروبی عصاره های آبی و متانولی میوه گیاه گلپر ایرانی heracleum persicum بصورت in vitro مورد مطالعه قرار گرفت.

  روش بررسی: در این مطالعه که به صورت مداخله ای انجام شد، گیاه مورد نظر در تیرماه 1381 از ارتفاعات اشکور تنکابن (ناحیه ای در شمال ایران) جمع آوری گردید. فعالیت ضدمیکروبی عصاره ها علیه 14 گونه باکتریایی و 2 گونه قارچی بر اساس قطر هاله ممانعت از رشد در روش سنجش انتشار دیسک (disc diffusion) و روش سنجش مقادیر حداقل غلظت مهاری(mic)  و حداقل غلظت باکتری کشی (mbc) مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها: عصاره آبیheracleum persicum  فاقد اثر ضدمیکروبی علیه میکروارگانیسم های مورد مطالعه بود، در حالیکه عصاره متانولی بر روی رشد 5 گونه باکتریایی از جنسهای باسیلوس، استرپتوکوکوس، انتروکوکوس ونوکاردیا اثر مهاری داشت.

  نتیجه گیری: عصاره متانولی گلپر ایرانی شامل مواد ضدمیکروبی با اثرات ضدباکتریایی است، پس شاید بتوان تحقیقاتی در مورد استفاده از آن در درمان بیماران عفونی انجام داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم