همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تکرارپذیری معاینات بالینی و شاخص های رادیوگرافی در ارزیابی ناپایداری قطعه ای فقرات کمری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 427
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: تعیین تکرارپذیری اندازه گیریهای یک آزمونگر برای معاینات بالینی و شاخص های رادیوگرافی که جهت تشخیص بیماران دچار ناپایداری قطعه ای فقرات کمری استفاده می شوند هدف این مطالعه می باشد.

  روش بررسی: در این مطالعه توصیفی و متدلوژیک، 15 بیمار مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی در محدوده سنی 43-22 سال با انتخاب غیراحتمالی و ساده شرکت داشتند. معاینات بالینی شامل سنجش شدت درد، دامنه حرکتی فلکسیون و اکستانسیون به روش شوبر، الگوهای حرکتی نابجا، آزمون تحمل فلکسوری و اکستانسوری به روش ایتو (ito) و فلکسور جانبی با آزمون side support، آزمون های بلند کردن مستقیم پا (slr) دوطرفه و sit-up، آزمون prone instability و شاخص oswestry بودند. متغیرهای رادیوگرافی شامل متغیرهای کمیت حرکت (جابجایی و چرخش مهره ها در سطح ساجیتال) به دو روش دو پوئیس و پنجابی و متغیرهای کیفیت حرکت (فاکتور ناپایداری، مرکز چرخش و طول سنتروئید) بودند. از روش putto برای اخذ رادیوگرافی فلکسیون- اکستانسیون استفاده شد. پنج کلیشه در وضعیت های نوترال، فلکسیون و اکستانسیون کامل و دامنه میانی فلکسیون و اکستانسیون از بیماران اخذ شد. برای تکرارپذیری متغیرهای کمی از ضریب همبستگی آی.سی.سی و در متغیرهای اسمی از آماره کاپا استفاده شد.

  یافته ها: نتایج حاکی از تکرارپذیری بالا در شدت درد (icc=0.89)، دامنه حرکتی فلکسیون (icc=0.93) و اکستانسیون (icc=0.74)، آزمونsid support  (icc=0.85-0.86)، تحمل اکستانسوری (icc=0.86) و فلکسوری (icc=0.82) و شاخصoswestry  (icc=0.97) است. ارزش کاپا برای الگوهای حرکتی نابجا slr, (k=0.66) دو طرفه وsit-up  (k=0.65) و آزمونprone instability  (k=0.66)، نشاندهنده میزان توافق خوب می باشد. مختصات مرکز چرخش روی محورx  (icc=0.96) y, (icc=0.99)، چرخش به روش دو پوئیس (icc=0.83) و پنجابی (icc=0.88) دارای تکرارپذیری بسیار بالا و طول سنتروئید با 3 کلیشه 5, (icc=0.60) کلیشه (icc=0.64)، فاکتور ناپایداری با 3 کلیشه 5, (icc=0.61) کلیشه (icc=0.72)، جابجایی به روش دو پوئیس (icc=0.69) و پنجانی (icc=0.76) از تکرارپذیری متوسط به بالا برخوردارند. نتیجه گیری: آزمون های بالینی شامل شدت درد، دامنه حرکتی فلکسیون و اکستانسیون، آزمون sid support ، تحمل اکستانسوری و فلکسوری و شاخص oswestry از تکرارپذیری بالا تا بسیار بالا برخوردارند. الگوهای حرکتی نابجا، slr دوطرفه و sit-up و آزمون prone instability  از میزان توافق خوب برخوردارند. شاخص های رادیوگرافی دارای تکرارپذیری متوسط تا بسیار بالا هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم