همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مقایسه سواد خواندن در دانش آموزان آسیب دیده شنوایی در سه مقطع تحصیلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 531
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشرفت سواد خواندن در دانش آموزان آسیب دیده شنوایی و مقایسه سواد خواندن آنان در سه مقطع تحصیلی انجام پذیرفت.

  روش بررسی: در این تحقیق تحلیلی و کاربردی که از نوع مقطعی- مقایسه ای می باشد، از بین جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی، سوم راهنمایی و سوم دبیرستان مدارس استثنایی شهرستانهای کرج، شهریار، شهر قدس، هشتگرد و رباط کریم، 119 دانش آموز آسیب دیده شنوایی به روش در دسترس انتخاب و توانایی خواندن و درک متون اطلاعاتی و ادبی آنها با استفاده از ابزار پژوهش یعنی دفترچه های مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز) مورد سنجش قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آزمون تی مستقل برای مقایسه گروه ها تحلیل شد.

  یافته ها: بین پایه های تحصیلی چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی با آسیب شنوایی شدید و متوسط، سواد خواندن و درک متون اطلاعاتی و ادبی اختلاف معناداری نداشت (p>0.05). سواد خواندن و درک متون ادبی بین پایه های تحصیلی سوم راهنمایی و سوم دبیرستان با آسیب شنوایی شدید (به ترتیب (p=0.005, p=0.011 و متوسط (به ترتیب (p=0.032, p=0.004اختلتوسط  p=0.011رک متون ادبی بین پایه های تحصیلی سوم راهنمایی و سوم دبیرستان با آسیب شنوایی شدیدمتون اطلاعاتی و ادبی اختلاف معن اختلاف معناداری نشان داد، ولی درک متون اطلاعاتی بین این پایه ها فقط بین دانش آموزان دارای آسیب شنوایی متوسط تفاوت معناداری داشت (p=0.008).

  نتیجه گیری: پیشرفت سواد خواندن در دانش آموزان آسیب دیده شنوایی روند بسیار کندی دارد که فراتر از مقطع تحصیلی و میزان کاهش شنوایی می باشد. لزوم توجه به ارتقاء سواد خواندن و هدایت به سمت لایه های عمیق یادگیری و درک مطلب در مقاطع مختلف تحصیلی در سیستم آموزش استثنایی شایان توجه است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها