اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر روان نمایشگری بر افزایش مهارت های اجتماعی و عزت نفس بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای نوع یک و دو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 770
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: اختلال در مهارت های اجتماعی ویژگی بارز بیماران اسکیزوفرنیک است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر روان نمایشگری بر افزایش مهارت های اجتماعی و عزت نفس بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیای نوع ii ,i می باشد.

  روش بررسی: در این مطالعه تجربی و مداخله ای از بین بیماران مرد مبتلا به اسکیزوفرنیا که در طول شش ماه اول سال 1384 در بخش های اعصاب و روان بیمارستان روانپزشکی ایثار شهر اردبیل بستری بودند، 80 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به صورت تصادفی تعادلی به چهار گروه 20 نفره تخصیص یافتند. جلسات اجرایی روان نمایشگری برای گروه های آزمایش نوع یک و دو به مدت 9 هفته و هر هفته 3 جلسه شامل مراحل آمادگی، اجرا و درون پردازی و تمرین رفتاری تشکیل شد. برای جمع آوری داده های پژوهش، از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، فهرست مهارت های اجتماعی ویژه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و مقیاس عزت نفس روزنبرگ استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس دو عاملی تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون- پس آزمون مهارت های اجتماعی (p<0.001) و عزت نفس (p=0.005) بین گروه آزمایش و کنترل (کل بیمارن) تفاوت معنادار داشت. بین گروه های آزمایش نوع 1 و نوع 2 از نظر میانگین نمرات پیش آزمون (p=0.003)، پس آزمون (p<0.001) و تفاضل پیش آزمون-پس آزمون (p=0.009) مهارت های اجتماعی و همچنین از نظر میانگین نمرات پیش آزمون (p=0.005)، پس آزمون (p<0.001) و تفاضل پیش آزمون-پس آزمون (p=0.035) عزت نفس تفاوت معناداری وجود داشت. بین گروه های آزمایش و کنترل نوع یک اسیکیزوفرنیا از نظر تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون مهارت های اجتماعی (p<0.001) و عزت نفس (p<0.001) و همچنین گروه های آزمایش و کنترل نوع دو اسیکیزوفرنیا در تفاضل نمرات پیش آزمون-پس آزمون مهارت های اجتماعی (p=0.01) و عزت نفس (p=0.03) تفاوت معنادار وجود داشت.

  نتیجه گیری: اجرای فنون روان نمایشگری بر مهارت های اجتماعی و عزت نفس بیماران مبتلا به اسیکیزوفرنیا موثر است و این اثر بر بیماران مبتلا به نوع یک این اختلال بیشتر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها