• تأثیر زمان تزریق عضلانی سنتوسینون بر خون ریزی پس از زایمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 583
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: خون ریزی پس از زایمان، شایع ترین خون ریزی جدی و خطرناک در مامایی است و استفاده از داروهای اکسی توسیک، می تواند آن را به طور قابل توجهی کاهش دهد .

  هدف: مطالعه به منظور تعیین تأثیر زمان تزریق عضلانی سنتوسینون بر میزان خون ریزی پس از زایمان انجام شد .

  مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی 100 خانم باردار مراجعه کننده به زایشگاه منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان با روش نمونه گیری آسان انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند (به صورت یک در میان). برای یک گروه پس از خروج جنین و برای گروه دیگر پس از خروج جفت 10 واحد سنتوسینون عضلانی تزریق شد و میزان خون ریزی تا 2 ساعت پس از خروج جفت به وسیله توزین پدها، شان ها و تامپون های آغشته به خون در دو گروه تعیین و مقایسه شد. اطلاعات به دست آمده در فرم مصاحبه و مشاهده، ثبت و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد .

  یافته ها: میانگین خون ریزی گروه اول 216.8 و گروه دوم 261.8 میلی لیتر بود. 2 نفر (%4) در گروه اول و 3 نفر (%6) در گروه دوم خون ریزی بیش از 500 میلی لیتر داشتند و آزمون های آماری اختلاف معنی داری را بین دو گروه نشان نداد. نحوه خروج جفت در اکثر افراد گروه اول از نوع شولتز بود و از نظر آماری بین نحوه خروج جفت و زمان دریافت سنتوسینون ارتباط معنی داری وجود داشت (p=0.006). هیچ موردی از باقی ماندن جفت در دو گروه دیده نشد و بین طول مرحله سوم زایمان، میزان خروج دستی جفت و عوارض جانبی سنتوسینون در دو گروه اختلاف معن ی دار آماری وجود نداشت .

  نتیجه گیری: اگر چه اختلاف معنی دار آماری بین میزان خون ریزی دو گروه مشاهده نشد، اما با توجه به تفاوت میزان خون ریزی دو گروه و عدم اختلاف در عوارض زایمانی، تزریق سنتوسینون عضلانی بعد از خروج جنین توصیه می شود .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها