• القای نورونی سلولهای بنیادی جنینی موش به دنبال هم کشتی با سومایتهای جنین جوجه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/03
  • تعداد بازدید: 514
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: بررسی القای نورونی سلولهای بنیادی جنینی موش به دنبال هم کشتی با سومایتهای جنین جوجه در محیط آزمایشگاهی

  مواد و روشها: این مطالعه به روش تجربی انجام شد. از سلولهای بنیادی جنینی لاین royan b1، به روش قطره آویزان اجسام شبه جنینی (eb) تهیه شدند و برای بررسی پتانسیل تولید نورون از آنها مطابق با پروتکل 2-/2+/2+ به برخی از آنها اسید رتینوئیک اضافه شد. سومایتها از جنین جوجه جدا شده و در محلول آلجنیت قرار داده شدند. در نهایت دانه های آلجنیت حاوی سومایت به نسبت 1:1 و 1:4 هم کشتی داده شدند.

  یافته ها: میانگین تعداد ebهای حاوی نورون در گروههای ra، سومایت 1:4، سومایت 1:1 و کنترل به ترتیب برابر 82.8، 35.3، 21.1 و 4.8 درصد بود. نتایج به دست آمده نشان دادند سومایتهای جنین جوجه به دنبال هم کشتی با eb توانستند باعث القای نورونی در آنها شوند و این تاثیر سومایتها در گروه 1:4 نسبت به گروه 1:1 بیشتر بود. زمان ظهور نورون نیزدر گروه ra و سومایتها سریعتر از گروه کنترل بود. سومایتها همچنین توانستند سبب ظهور ساختارهای رزتی در ebها شوند که با جداسازی و کشت مجدد، رزتها توانستند نورون تولید نمایند. در نهایت، ظهور فنوتیپ نورونی و سلولهای پیش ساز آنها در گروههای سومایت و ra با روش ایمونوسیتوشیمی مورد تائید قرار گرفت.

  نتیجه گیری: سومایتهای جنین جوجه قادرند در محیط آزمایشگاهی باعث تولید نورون از eb شوند و می توانند تشکیل ساختار های رزتی را در آنها القا نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها