• بررسی میزان ترس و اضطراب از دندانپزشکی در دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/11
  • تعداد بازدید: 615
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: اضطراب دندانپزشکی یکی از مشکلات عمده بیماران و دندانپزشکان است که سبب اختلال در کار پیگیری و درمان توسط فرد خواهد شد. این مطالعه با هدف تعیین سطح ترس و اضطراب دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل و عوامل مرتبط با آن صورت گرفته است.

  روش بررسی: این مطالعه توصیفی– تحلیلی به صورت مقطعی با استفاده از پرسشنامه استاندارد  (dental anxiety scale) das (dental fear survey) dfs, بر روی 412 نفر از دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شده است. نمرات dfs, das به همراه سایر اطلاعات جمع آوری شده نظیر جنس، رشته تحصیلی، سال ورود به دانشگاه و سابقه مراجعه به مطب دندانپزشکی پس از ورود به کامپیوتر توسط نرم افزار آماری spss و آزمونهای anova, t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: در بین افراد مورد مطالعه 296 نفر معادل 71.8% دانشجوی پزشکی و 116 نفر برابر 28.2% دانشجوی دندانپزشکی، 261 نفر معادل 63.3% پسر و 151 نفر برابر 36.7% دختر بودند. میانگین نمره dfs, das در این مطالعه به ترتیب 34.13±16.75, 8.03±3.73 بود و اضطراب دندانپزشکی در 54 نفر معادل 13.3% افراد مشاهده گردید. میانگین نمره اضطراب (das) در دختران و پسران به ترتیب (p=0.000) 7.03±2.95, 8.59±3.99 و دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی به ترتیب (p=0.135) 7.61±3.46, 8.2±3.82 بود. میانگین نمره ترس دندانپزشکی در دختران و پسران (p=0.112) 31.99±15.29, 35±17.94 بود. شایعترین عامل ترس مربوط به تزریق سوزن گزارش گردید.

  نتیجه گیری: ترس و اضطراب دندانپزشکی بین دانشجویان شایع نیست و تحت تاثیر رشته تحصیلی و سابقه مراجعه به مطب دندانپزشکی قرار ندارد، ولی جنس و ترم تحصیلی بر روی نمرات dfs, das موثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها