• اثر ال-آرژینین بر نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت و سطح سرمی لیپوپروتئین ها در موش های تغذیه شده با رژیم عادی و پرکلسترول

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/18
  • تعداد بازدید: 496
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: نیتریک اکساید، ماده ای است که رگها را در برابر اتفاقات آتروژنیک محافظت می کند. مطالعات قبلی نشان داده است که رابطه مستقیمی بین افزایش نفوذپذیری سلول های اندوتلیال و ایجاد و پیشرفت آترواسکلروز وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش ال-آرژنین بر نفوذپذیری سلول های اندوتالیال آئورت و سطح سرمی لیپوپروتئین ها در موش های تغذیه شده با رژیم عادل و پرکلسترول انجام شد.

  روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، 36 سر موش نر به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند که هر گروه خود شامل دو زیر گروه دریافت کننده آب معمولی و آب به همراه 2.25% ال-آرژینین بودند. این رژیم غذایی به مدت هشت هفته ادامه داشت. در پایان هفته هشتم شریان کاروتید راست حیوانات کانوله شد و محلول ایوان بلو با دوز 20 mg/kg تزریق گردید؛ سپس تمام آئورت آنها برداشته شد و در 2.5 میلی لیتر محلول فرمامید قرار داده شد. پس از گذشت 24 ساعت، جذب نوری محلول فرمامید توسط اسپکتوفتومتر سنجیده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و آزمون یک طرفه anova و نیز آزمون پس از آزمون پس آماری tukey در سطح معنی داری p≤0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: نتایج نشان داد که ال-آرژنین سبب کاهش نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت در موش های تغذیه شده با روش پرکلسترول در مقایسه با گروه شاهد شد (p<0.005)؛ همچنین در مقایسه با گروه شاهد مصرف ال-آرژنین موجب پایین آمدن سطح ldl در سرم خون مو های تغذیه شده با رژیم پرکلسترول گردید (p<0.005).

  نتیجه گیری: مصرف ال-آرژنین می تواند اثر حفاظتی بر نفوذپذیری اندوتلیوم عروق در حیوانات تغذیه شده با رژیم پرکلسترول داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها