• ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد بر اساس مدل تعالی efqm

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/12/03
  • تعداد بازدید: 653
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این تحقیق ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد می باشد. در این میان مدل تعالی  efqmبا توجه به جامعیت، مزیت ها و ویژگی های بارز آن، به عنوان پایه و اساس مدل پیشنهادی مدنظر قرار گرفت. سپس با به کارگیری عوامل و نقاط قوت مدل efqm و سایر مدل های بررسی شده در ادبیات و همچنین شناخت مراکز تحت مطالعه، چارچوب پیشنهادی تحقیق جهت بومی سازی و هم راستاسازی مدل با محیط، شرایط و سایر ویژگی های آنها ارائه می شود. در ادامه با طراحی پرسشنامه و با استفاده از نظرات خبرگان این حوزه، چارچوب پیشنهادی اصلاح و در نهایت مدل پیشنهادی تحقیق ارائه شد. به این منظور راستی آزمایی پرسشنامه به روش روایی محتوا و پایایی از روش سازگاری منطقی بین سوال ها با محاسبه و آزمون آلفای کرونباخ به میزان 94 درصد تعیین گردید. مدل پیشنهادی تحقیق شامل دو بعد توانمندساز و نتایج، 9 معیار اصلی، 31 زیرمعیار و 24 شاخص مربوط به زیرمعیارهای نتایج حاصل شد. سپس از طریق پرسشنامه و نظرات خبرگان، وزن دهی و اولویت بندی ابعاد و معیارهای مدل، با استفاده از تکنیک ahp گروهی، و زیرمعیارها و شاخص های مدل، با استفاده از روش مستقیم و محاسبه میانگین هندسی، صورت پذیرفت. در انتها یکی از پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به عنوان مطالعه موردی تحقیق بر اساس مدل پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها