• بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر وفاداری مشتریان شعب بانک های خصوصی شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/09/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/09/05
  • تعداد بازدید: 591
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: شعب بانک های خصوصی شهر تهران) می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانک های خصوصی شهر تهران است که نا محدود می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی متناسب با حجم جامعه و از طریق فرمول کوکران نهایتاً 385 آماره انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه یکی شامل متغییرهای مدیریت ارتباط با مشتری، رضایت مشتری، ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و پرسش نامه دوم شامل وفاداری مشتریان است که روایی و پایایی آن محاسبه شده است. اطلاعات جمع شده از نمونه آماری توسط نرم افزار lisrel, spss و با استفاده از روش های آمار توصیفی و همچنین آزمون های آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد بین متغیره مستقل (مدیریت ارتباط با مشتری) و متغیر وابسته (وفاداری مشتریان) رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها