• بررسی تاثیر نوآوری سازمانی، توانمندی سازمانی و حمایت سرپرست از کارکنان بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نقش میانجی حمایت سازمان از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شوشتر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/08/01
  • تعداد بازدید: 1558
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از تحقیق حاضر امکان بررسی تاثیر نوآوری سازمانی، توانمندی سازمانی و حمایت سرپرست از کارکنان بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نقش میانجی حمایت سازمان از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شوشتر است. می باشد. جامعه آماری پژوهش تعداد 360 نفر از کارکنان آموزش پرورش شهرستان شوشتر است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 186 عدد نفر به عنوان نمونه تعیین شد. از دو روش کتابخانه ای و میدانی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. تعدادی از صاحب نظران و اساتید مدیریت به اتفاق روایی پرسشنامه را تایید نمودند. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش پایایی پرسشنامه را مطلوب نشان داده است. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزارهای  smart pls v.2, spssنشان داد که کلیه روابط مفروض بین متغیرها تایید می شوند. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهایی در این زمینه ارائه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها