• بررسی فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/08/01
  • تعداد بازدید: 982
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این تحقیق به بررسی فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پرداخته شده است. نمونه جامعه آماری تحقیق شامل 410 نفر از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1392 می باشد و حجم نمونه تحقیق طبق فرمول کوکران تعداد 199 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخت جهت بررسی فرسودگی شغلی استفاده شده است. نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان داد که عوامل موثر بر فرسودگی شغلی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شاهرود عبارتند از: استرس شغلی، نارضایتی شغلی، محیط فیزیکی، تحلیل رفتگی و عوامل اقتصادی. همچنین، بررسی آزمون های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که نظرات پاسخ دهندگان از لحاظ متغیرهای سن، وضعیت تاهل، سنوات خدمت و شیفت کاری در خصوص عوامل موثر بر فرسودگی شغلی یکسان است. نتایج آزمون  tتک نمونه ای نیز نشان داد که عامل «حقوق و دستمزد پایین» دارای بیشترین اولویت فرسودگی شغلی در محیط کاری و عامل «پیشرفت سریع فناوری و عدم توانایی فرد در همراهی با آن» دارای کمترین اولویت فرسودگی شغلی در محیط کاری می باشد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عامل استرس شغلی بیشترین تاثیر را در بروز فرسودگی شغلی در بین پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها