• مقایسه دقت فیلم های insight , primax و تصاویر دیجیتالی cmos-aps در تشخیص پوسیدگی های جانبی دندان های خلفی به صورت آزمایشگاهی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1384/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1384/04/01
  • تعداد بازدید: 361
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: رادیوگرافی یکی از مهم ترین روش های تشخیص صحیح پوسیدگی ها است و حفظ کیفیت تشخیصی مطلوب با حداقل میزان تابش اشعه از مهم ترین اهداف آن است. هدف از این تحقیق، مقایسه دو فیلم insight, primax و تصاویر دیجیتالی تهیه شده با سیستم دیجیتالی cmos-apsدر تشخیص پوسیدگی های سطوح جانبی دندان های خلفی در مقایسه با بررسی میکروسکوپی مقاطع دندانی بود.

  روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 208 دندان مولر و پرمولر با 416 سطح جانبی با عمق های مختلف پوسیدگی، انجام گرفت .رادیوگرافی ها و تصاویر دیجیتالی در شرایط kvp70 و ma 8 و زمان های تابش (s0.16=insight، s0.20=primax و 0.08= تصاویر دیجیتالی) تهیه شدند. سپس همه فیلم ها، در یک زمان توسط یک دستگاه پردازشگر ظاهر و ثابت شدند. سپس انواع تصاویر در اختیار پنج مشاهده کننده قرار داده شد تا عمق پوسیدگی ها را در هر یک از کلیشه ها و تصاویر دیجیتالی بر اساس پنج درجه در نظر گرفته شده، تعیین نمایند. پس از این مرحله دندان ها در جهت مزیو دیستالی برش زده شده و در زیر استریومیکروسکوپ بررسی شدند تا عمق واقعی پوسیدگی ها تعیین گردد، سپس یافته های مشاهده کنندگان با نتایج حاصل از بررسی های میکروسکوپی به عنوان (gold standard) مقایسه شد. سپس ضریب kappa، حساسیت، ویژگی و سطوح زیر منحنی، (az) محاسبه و (0.05p<) به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.

  نتایج: میزان توافق مشاهده کنندگان در تشخیص درجات مختلف پوسیدگی در انواع فیلم ها و تصاویر دیجیتالی با مقاطع میکروسکوپی در سطح بسیار کم(0.1k=، slight) بود. حساسیت فیلم  primaxبیش تر از فیلم insight و تصاویر دیجیتال بود. سطح زیر منحنی roc در فیلم primax (0.64) بیشتر از فیلم insight (0.63) و تصاویر دیجیتال (0.61) بود و در همه روش های تصویربرداری با افزایش عمق پوسیدگی ها، حساسیت نیز افزایش یافت .دو نوع فیلم و تصاویر دیجیتالی در تشخیص پوسیدگی های سطوح جانبی تفاوت معنی داری نداشتند (0.23(p= ولی قدرت تشخیصی انواع تصاویر در تشخیص درجات مختلف پوسیدگی تفاوت معنی داری را نشان داد (0.29(p که در این صورت، فیلم ها از دقت تشخیصی بالاتری نسبت به تصاویر دیجیتالی برخوردار بودند.

  نتیجه گیری: فیلم های insight, primax و تصاویر دیجیتالی در تشخیص پوسیدگی های بین دندانی تفاوت معنی داری نداشتند، ولی هر سه نوع در تشخیص پوسیدگی های مینایی ضعیف بودند. این مطالعه استفاده از فیلم insight و تصاویر دیجیتالی را به علت کاهش میزان تابش اشعه، در درمان های دندانپزشکی پیشنهاد می کند. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها