• بررسی و مقایسه تأثیر آتراکوریوم و پانکرونیوم بر روی فشار داخل کره چشم در اعمال جراحی کاتاراکت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1384/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1384/04/01
  • تعداد بازدید: 646
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: فشار داخل چشمی مطلوب حین اعمال جراحی چشم، یکی از عواملی است که مشکلات و عوارض حین عمل را به حداقل می رساند. در بعضی از مراکز بیشتر اعمال جراحی کاتاراکت تحت بیهوشی عمومی و با استفاده از شل کننده های عضلانی انجام می شود، لذا تأثیر داروها روی فشار داخل کره چشم در مطالعات متعددی بررسی شده است .در تحقیق حاضر تأثیر آتراکوریوم (mg/kg 0.5) و پانکرونیوم (mg/kg 0.1) بر روی iop مقایسه شده است.

  روش بررسی: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است.  90 بیمار کلاس asai,ii که تحت عمل جراحی کاتاراکت با بیهوشی عمومی قرار گرفتند، در دو گروه 45 نفری بررسی شدند. القای بیهوشی با فنتانیل - تیوپنتال سدیم و آتراکوریوم یا پانکرونیوم انجام شد. iop قبل از اینداکشن و بعد از لوله گذاری تراشه اندازه گیری و ثبت شد. اطلاعات توسط نرم افزار spss و تست های t.test و chi-square تحلیل شد.

  نتایج: میزان iop قبل از القای بیهوشی در هر دو چشم در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. (0.99p= در چشم راست و 0.10p= در چشم چپ). در گروه آتراکوریوم میانگین تغییرات iop قبل و بعد از القای بیهوشی در هر دو چشم تفاوت معنی داری نداشت (0.99p= در چشم راست و 0.60p= در چشم چپ). مقایسه میانگین تغییرات iop در گروه دیگر نیز نشان داد که پانکرونیوم به طور مشخصی باعث کاهش iop می شود (0.000p= در هر دو چشم).

  نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه آتراکوریوم بر روی iop تأثیری نداشته ولی در مقایسه پانکرونیوم باعث کاهش آن شده است. بنابراین می توان با اطمینان از این دو دارو در بیهوشی عمومی در اعمال جراحی چشم استفاده نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها