• بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و سرمایه ی اجتماعی با کارآفرینی کارکنان دفاتر خدمات پستی شهر مشهد

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/22
  • تعداد بازدید: 440
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و سرمایه ی اجتماعی با کارآفرینی کارکنان دفاتر خدمات پستی شهر مشهد انجام گرفته است.

  روش تحقیق: روش پیمایشی، از نظر زمانی مقطعی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه ی آماری (842) شامل کلّیّه ی کارکنان دفاتر خدمات پستی شهر مشهد است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 264 نفر از کارکنان دفاتر خدمات پستی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه محقّق ساخته و آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیّره گام به گام استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین سرمایه ی فکری و سرمایه ی اجتماعی با کارآفرینی کارکنان دفاتر خدمات پستی شهر مشهد رابطه ی معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها