همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه ابعاد اجتناب شناختی و ذهن آگاهی در دانشجویان دانشگاه پیام نور ارومیه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/02/01
  • تعداد بازدید: 728
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی ابعاد اجتناب شناختی با ذهن آگاهی در دانشجویان دانشگاه ارومیه انجام شد. روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد ارومیه بود که از بین آن ها نمونه آماری شامل 200 نفر (100 دختر و 100 پسر) از که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های ذهن آگاهی براون و ریان و پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس که دارای پنج بعد می باشد، صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین ذهن آگاهی با ابعاد اجتناب شناختی به جز فرونشانی تفکر رابطه منفی معناداری وجود دارد. به طوری که با افزایش ذهن آگاهی نمونه های مورد مطالعه میزان اجتناب شناختی، جانشینی تفکر، اجتناب از محرک و تبدیل تصورات به افکار به طور معناداری کاهش می یابد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با برای کاهش اجتناب شناختی می توان روی ذهن آگاهی مراجعان مداخلاتی انجام داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها