• بررسی تأثیر رهبری اخلاقی، جو اخلاقی و نگرش اخلاقی بر کاهش انحرافات سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 548
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی معیارهای اخلاقی کارکنان در سازمان از دیرباز دغدغه مدیران و سازمان ها بوده است، ولی کم تر مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل سه گانه اخلاقی (رهبری اخلاقی، جو و نگرش اخلاقی) برانحرافات سازمانی می باشد. روش پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری، کارشناسان 46 سازمان دولتی شهر بندرعباس در نظر گرفته شده است. محقق با استفاده از رویکرد نمونه گیری خوشه ای ابتدا، 21 سازمان را انتخاب نموده است، سپس با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد 345 پرسشنامه صحیح را گردآوری نموده است. برای گردآوری داده ها نیز از پرسشنامه استاندارد در این پژوهش استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار lisrel صورت گرفته است. نتایج به دست آمده موید این موضوع است که رهبری اخلاقی باعث کاهش انحرافات سازمانی در 4 بعد (تولیدی، سیاسی؛ مالی و پرخاشگرایانه) می شود. نتایج در مورد نگرش و جو اخلاقی در رابطه با کاهش انحرافات سازمانی نیز به همین صورت دست آمده است. بنابراین به مدیران سازمان های دولتی توصیه می گردد برای مدیریت بهتر و کاهش رفتارهای مخربانه، از ابزار اخلاق در فرَآیندهای کاری خود بهره بجویند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها