• رابطه نظام آراستگی با عملکرد مدیران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 397
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این تحقیق با هدف رابطه نظام آراستگی با عملکرد مدیران زن آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران زن آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز به تعداد 113 نفر بوده اند، که به علت محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری، حجم نمونه و جامعه با هم برابر و مطبق می باشند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های سنجش نظام آراستگی سازمانی اداره کل کنترل کیفیت و پرسشنامه سنجش عملکرد شغلی پاترسون استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون آمار استنباطی استفاده شد و داده های بدست آمده توسط ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ساده و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های بدست آمده نشان داد: رابطه ی مستقیم و معناداری در بین مؤلفه های نظام آراستگی با عملکرد شغلی مدیران زن وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد، نظام آراستگی مدیران با تمام ابعاد عملکرد مدیران رابطه مستقیم معنادار دارد و حدود 25 درصد واریانس عملکرد شغلی مدیران توسط نظام آراستگی قابل پیش بینی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها