• اثر آموزش و فرهنگ بر عملکرد اقتصاد در ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 488
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نقش فرهنگ اغلب در مجامع اقتصادی کمتر بحث شده است؛ در حالی که اثر آن بر عملکرد اقتصاد غیر قابل انکار است. در ادبیات اقتصادی فرهنگ و آموزش می تواند به عنوان عاملی درون زا و یا برون زا در اقتصاد مطرح شود و با تأثیر بر رفتارهای اقتصادی نقشی قابل توجه ایفا نماید. از این رو این تحقیق به بررسی اثر فرهنگ و آموزش بر عملکرد اقتصاد طی سال های 1393-1344 با استفاده از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) می پردازد. نتایج پس از تجزیه و تحلیل مدل در سال های مورد مطالعه حاکی از این بود که ضرایب شاخص های فرهنگ و آموزش بر عملکرد اقتصادی مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر با افزایش و بهبود در هریک از شاخص های فرهنگ و آموزش عملکرد اقتصاد کشور بهبود می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم