• بررسی رابطه بین فرهنگ ملی و اخلاق حرفه ای در سازمان شهرداری شهرستان رشت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 520
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ ملی و اخلاق حرفه ای در سازمان شهرداری شهرستان رشت است. متغیر مستقل تحقیق فرهنگ ملی بوده و متغیر وابسته تحقیق اخلاق حرفه ای است. مدل تحقیق بر گرفته از گوپتا در سال 2011 می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان سازمان شهرداری شهرستان رشت به تعداد 500 نفر است. حجم نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی مشخص خواهد شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول جامعه ی محدود برابر با 217 نفر می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه با مقیاس لیکرت است. روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار تحقیق پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی انجام گرفت. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده شد که میزان آلفای بالاتر از 0.70 است. نتایج تحقیق نشان داد که بین فرهنگ ملی و اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری وجود دارد. بین مردسالاری و اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری وجود دارد. بین اجتناب از عدم اطمینان و اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری وجود دارد. بین فردگرایی و اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری وجود دارد. بین فاصله طبقاتی و اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها