• بررسی وضعیت انگیزه خدمت عمومی (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 373
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی انگیزه خدمت عمومی که عمده تمرکز آن بر روی سازمان های دولتی است این سوال را برای محققان پژوهش حاضر مطرح کرد که آیا انگیزه خدمت عمومی در سازمان های دولتی با سازمان های خصوصی جدا از نوع فعالیت آن ها تفاوت دارد؟ در پاسخ به این سوال، انگیزه خدمت عمومی در بانک رفاه به عنوان یک سازمان مالی غیر دولتی (خصوصی) با ابعاد پنج گانه آن شامل علاقه به سیاستگذاری، تعهد به منافع عمومی، عدالت اجتماعی، خودگذشتی، شفقت و دلسوزی در فرضیه های تعیین شده در جامعه آماری با حجم 900 نفر و نمونه آماری 269 نفر که بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران بدست آمده بود با استفاده از توزیع پرسشنامه با پایایی 0.7 که توسط آلفای کرونباخ بدست آمده بود، انجام شد که تعداد 258 پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شد. افراد نمونه آماری با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. در مرحله اول تعدادی از ادارات بانک رفاه انتخاب شدند و در مرحله دوم تعدادی از کارکنان هر اداره به طور تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از آزمون تی تک نمونه و مقایسه میانگین متغیرها با میانگین طیف لیکرت پنج گزینه ای مشخص شد که تمامی متغیرها در نمونه مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار هستند. سپس متغیرها بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن مورد بررسی قرار گرفت. متغیرها به ترتیب رتبه در این پژوهش عبارتند از: علاقه به سیاستگذاری، معتقد به منافع عمومی، وظیفه شهروندی سازمانی، شفقت، از خود گذشتگی و عدالت اجتماعی.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها