همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی پیش تیمار بذر گونه (.lycopersicon sculentum l) با کلرید کلسیم به منظور بهبود تنش شوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/19
  • تعداد بازدید: 563
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با توجه به اینکه تنش شوری با برهم زدن تعادل یونی در محیط کشت گیاه منجر به افزایش خواب بذر و عدم جوانه زنی می گردد، این مطالعه با هدف کاهش اثرات منفی ناشی از تنش شوری با استفاده از تیمار کلرید کلسیم در مرحله جوانه زنی بذر گوجه فرنگی صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارتند بودند از تنش شوری ناشی از کلرید سدیم در 4 سطح (0، 30، 60 و 90 میلی مول بر لیتر) و تیمار کلرید کلسیم با 3 سطح (0، 4 و 8 میلی مولار). تجزیه واریانس داده ها نشان داد که برهم کنش تیمارهای کلرید کلسیم و تنش شوری تاثیر معنیداری بر کلیه صفات مورد بررسی داشت. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که در شرایط بدون تنش استفاده از کلرید کلسیم تأثیر مثبتی داشت به طوری که تیمار 4 میلی مولار از کلرید کلسیم توانست به صورت معنی داری درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و قدرت جوانه زنی را در مقایسه با شاهد افزایش دهد. در سطوح بالای تنش شوری (60 و 90 میلی مول بر لیتر) کاربرد کلرید کلسیم تأثیر مثبت و معنی داری بر شاخص های مورد بررسی نداشت. در شرایط تنش شوری ملایم (30 میلی مول بر لیتر)، تیمار 8 میلی مولار از کلرید کلسیم موجب افزایش معنی دار درصد و قدرت جوانه زنی در مقایسه با شاهد شد. بر مبنای نتایج این مطالعه استفاده از کلرید کلسیم به عنوان پیش تیمار برای شکست خواب بذر گوجه فرنگی در شرایط بدون تنش توصیه می شود اما استفاده از تیمارهای کلرید کلسیم به منظور بهبود اثرات منفی ناشی از تنش شوری پیشنهاد نمی شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها