همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اثر بازدارندگی عصارهای پیاز و زنجبیل بر رشد باکتری xanthomonas translucens pv. translucens، عامل بیماری نواری باکتریایی جو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/19
  • تعداد بازدید: 419
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  عامل بیماری نواری برگ جو، باکتری xanthomonas translucens pv. translucens است و این بیماری تهدید کننده تولید این محصول در منطقه جنوب شرق کشور است. تاکنون برای کنترل این بیماری اقدام موثری صورت نگرفته است. لذا در این تحقیق اثر بازدارندگی عصاره آبی پیاز و زنجبیل بر رشد این بیمارگر ارزیابی گردید. بدین منظور، ابتدا از یک مزرعه جو بازدید به عمل آمد و از بوته های جو با علایم نکروزه نواری برگی، نمونه برداری شد. سپس باکتری عامل بیماری با استفاده از محیط کشت آگار غذایی حاوی 5 درصد قند سوکروز جدا سازی و خالص سازی گردید. پس از آن با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی مرسوم و نیز آزمون بیماریزایی بر روی گیاهجه های جو، باکتری عامل x. translucens pv. translucens تشخیص داده شد. سپس فعالیت ضد میکروبی عصاره گیاهان یاد شده با استفاده از روش نشت در آگار بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره پیاز و زنجبیل به طور معنی داری از رشد این باکتری ممانعت می نمایند. به طوری که پس از گذشت 48 ساعت، میزان قطر متوسط ناحیه عدم رشد باکتری یاد شده ناشی از تاثیر بازدارندگی عصاره های پیاز و زنجبیل به ترتیب 20 و 18 میلی متر اندازه گیری شد. با توجه به نتایج این بررسی، لازم است مطالعات تکمیلی در زمینه کارایی این عصاره ها جهت کنترل این بیماری در شرایط گلخانه و سپس مزرعه انجام شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها