همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی اکوتیپ های رازیانه (foeniculum vulgare)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/19
  • تعداد بازدید: 475
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به منظور بررسی تنوع فنوتیپی گیاه دارویی رازیانه، مواد گیاهی شامل نه اکوتیپ بومی ایران به همراه دو اکوتیپ از آلمان و ترکیه در اردیبهشت ماه سال 1396 در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار کاشته شدند. صفات مورفولوژیکی شامل ارتفاع، تعداد شاخه ی فرعی، وزن تر و وزن خشک در این اکوتیپ های گیاهی، ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که جمعیت های مورد بررسی تفاوت معنی داری از نظر صفات مورد ارزیابی در سطح احتمال یک درصد دارند. براساس نتایج مقایسه میانگین، اکوتیپ های آلمان و اکوتیپ خورشید آباد (مشگین شهر) به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین میزان از صفات مورفولوژیکی اندازه گیری شده بودند. نتایج تجزیه خوشه ای بیانگر تنوع بین گروه ها بود. به طوری که، اکوتیپ هایی که بیش ترین مقدار صفات را شامل می شدند، در یک گروه مجزا قرار گرفتند. تمام صفات ارزیابی شده از وراثت پذیری متوسط به بالایی (90 درصد) برخوردار بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها