• بررسی تاثیر حمایت از مشتریان بر ارزش درک شده ی مشتری با نقش میانجی کیفیت ارتباطی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 601
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حمایت از مشتریان بر ارزش درک شده ی مشتری با تاکید بر نقش کیفیت ارتباطی انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. هم چنین جامعه ی آماری در پژوهش حاضر، کلیه ی مشتریان خدمات شعبات بانک صادرات شهرستان کازرون می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه گیری در دسترس می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.819 و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات پژوهش به کمک نرم اس پی اس اس و با استفاده از آزمون های آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که حمایت از مشتریان بر کیفیت ارتباطی تاثیر مثبت دارد هم چنین ارتباط مثبتی بین کیفیت ارتباطی با ارزش درک شده مشتری وجود دارد. به علاوه نتایج فرضیه میانجی نشان می دهد متغیر کیفیت ارتباطی و تاثیر حمایت مشتریان بر ارزش درک شده مشتری را به طور معنی داری میانجی گری می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها