• بررسی رابطه بین سن و رضایت شغلی در سازمان های پروژه محور (مورد مطالعه: پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 1024
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به طور کلی می توان گفت که رضایت شغلی یک واکنش عاطفی نسبت به شغل است که نتیجه مقایسه فرد بین چیز هایی است که مورد نظر، پیش بینی شده و یا سزاوار است با نتایج واقعی است. این پژوهش در صدد مطالعه رابطه بین سن و رضایت شغلی در کارکنان سازمان های پروژه محور می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد برای سنجش میزان رضایت شغلی از پرشسنامه رضایت شغلی jdi استفاده شده است، جامعه آماری این مطالعه را کلیه کارکنان شاغل در شرکت های پروژه محور در پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس تشکیل می دهند، با استفاده از جدول مورگان اعضا نمونه به تعداد 217 به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه بین آن ها توزیع و اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. با مشاهده نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن مشخص گردید که رابطه معناداری بین متغییر سن و متغییر رضایت شغلی وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها