همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • طراحی بهینه شبکه های توزیع آب شهری با تکیه بر برنامه زمانی بلند مدت توسعه شبکه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1658
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در ﻃﺮاحی ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزیﻊ آب ﺷﻬﺮی، ﻧیﺎز در ﺳﺎل آﺧﺮ دوره ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧیﺎز ﺷﺒﻜﻪ در ﻛﻠیﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می ﺷﻮد. ﻟﺬا در ﺳﺎلﻫﺎی اﺑﺘﺪایی، ﺗﻮان آﺑﺮﺳﺎنی ﺷﺒﻜﻪ ﺑیﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧیﺎز می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺑﺘﺪایی دوره ﻃﺮح اﺳﺖ. در ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ، ﻃﺮاحی ﺑﻬیﻨﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻃﻮﻻنی ﻣﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ایﻦ ﺗﺮﺗیﺐ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اول ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدیﺮ آنﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎیی ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻇﺮﻓیﺖ ﻻزم ﺗﺎﻣیﻦ ﻣﻲﺷﻮد. در در ﻃﻮل دوره ﺑﻬﺮه  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮریﺘﻢ ﺑﻬیﻨﻪیﺎبی ﺟﻔﺖﮔیﺮی زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ  ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ یکی از ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزیﻊ آب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دو ﺣﻠﻘﻪ ای ﺑﺮداری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬیﻨﻪ ﻃﺮاحی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑیﺎﻧﮕﺮ ﻣیﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮیی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﺰیﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری اوﻟیﻪ ﻃﺮح می ﺑﺎﺷﺪ.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها