• رابطه بین پوشش انسان ها در جامعه و آمار طلاق (نمونه موردی: معلمان منطقه 17 شهر تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/05/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/15
  • تعداد بازدید: 269
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این تحقیق سعی می شود به بررسی رابطه بین پوشش انسان ها در جامعه و آمار طلاق پرداخته شود؛ تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد، جامعه آماری این تحقیق معلمان شاغل در اداره آموزش و پروش منطقه 17 شهر تهران می باشد که با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای اقدام به انتخاب 80 نفر به عنوان حجم نمونه آماری نموده ایم ابزارهای اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد، در این تحقیق از پرسشنامه پنج لیکرتی و محقق ساخته در راستای اهداف و مولفه های تحقیق استفاده شده است؛ که روایی صوری آن مورد تایید متخصصان و پایایی آن باتوجه به آلفای کرونباخ نمره 0.91 بدست آمده و مورد تایید می باشد. در تحقیق حاضر برای گردآوری مبانی نظری روش کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است که در آن با توجه به گردآوری و جمع آوری داده ها و گردآوری اسناد به این مرحله پرداخته می شود و در بخش دوم برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آماره های استنباطی (ضریب همبستگی، تحلیل واریانس و ...) استفاده می شود و هم چنین برای غنای بیشتر تحقیق از روش های آماری توصیفی بهره گرفته می شود، لازم به ذکر است که کلیه ی عملیات اجرایی پردازش داده ها با استفاده از نرم افزار spss صورت می گیرد. ماحصل تحقیق را می توان به این شکل بیان کرد که همبستگی معناداری بین متغییرهای تحقیق وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها