• بررسی ارتباط بین درک از کیفیت خدمات الکترونیکی با تصویر نام تجاری (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک صادرات در شهر اصفهان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/05/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/01
  • تعداد بازدید: 280
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این پژوهش، بررسی میزان تاثیر درک از کیفیت خدمات الکترونیکی بر تصویر برند با توجه به نقش میانجی اعتماد، رضایت و وفاداری مشتریان در شعب بانک صادرات شهر اصفهان است. این پژوهش توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی، مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان شعب بانک صادرات در شهر اصفهان است. با توجه به نامشخص بودن تعداد جامعه آماری، حجم جامعه آماری نامحدود در نظر گرفته شده و با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 274 محاسبه و از روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس استفاده شد. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برابر 0.914 برآورد گردید. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار amos استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان که ابعاد کیفیت خدمات یعنی کیفیت اطلاعات، استفاده آسان و کیفیت فنی بر اعتماد مشتریان و دیگر ابعاد آن یعنی قابلیت اطمینان، سود عملیاتی و مزایای احساسی بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. هم چنین نتایج تاثیر معنی دار رضایت و اعتماد مشتریان بر وفاداری آن ها و تاثیر وفاداری بر تصویر برند را مورد تایید قرار داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها