• عارضه یابی گروه های صنعتی استان کرمانشاه با استفاده از مدل efqm (مطالعه موردی صنعت نان برنجی استان کرمانشاه)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 389
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  رشد جهانی شدن، پویایی و پیچیدگی اقتصاد و افزایش رقابت، نیاز به یک مدل مدیریتی یکپارچه را ضروری می سازد. لذا سازمان ها صرف نظر از نوع، اندازه، ساختار و سطح بلوغ، برای موفق بودن و دستیابی به تعالی نیازمند انتخاب مدل های مناسب مدیریتی هستند. مدل efqm ابزاری عملی جهت رسیدن به این هدف است. در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد شرکت های صنعت نان برنجی با استفاده از مدل efqm پرداخته است. قلمرو زمانی تحقیق حاضر دی و بهمن 1395 می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکت های صنعت نان برنجی استان کرمانشاه می باشد. جهت توزیع پرسش نامه از روش خوشه ای استفاده شده است، بدین ترتیب پرسشنامه بین 87 نفر مدیران شرکت های صنعت نان برنجی استان کرمانشاه، توزیع شد. مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0.894 برآورد گردید. جهت آزمون فرضیات از آزمون همبستگی و از مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرها استفاده شد. در این پژوهش تأثیر مثبت متغیرهای مستقل مشارکت کارکنان، حمایت رهبری، خط مشی و استراتژی، شرکای تجاری و منافع و فرآیندها بر متغیر وابسته بهبود عملکرد مورد تأیید قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که شرکت هایی که به دنبال بهبود عملکرد هستند، باید عوامل مربوط به معیارهای توانمندساز را مورد توجه قرار دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها