• پیش بینی تولید رسوب در شرایط عدم قطعیت تغییر اقلیم - مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد ستارخان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 494
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پیش بینی هدر رفت خاک در اثر فرسایش و فعالیت های کشاورزی از جنبه تهیه برنامه های مناسب حفاظت آب و خاک برای مدیران آبخیز حائز اهمیت است. با این وجود، عدم قطعیت های مختلف از جمله موارد مربوط به تغییر اقلیم تهیه برنامه مناسب را پیچیده می نماید. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییر پذیری تولید رسوب در شرایط تغییر اقلیم در حوزه آبخیز  سد ستارخان در شمال غربی ایران انجام شد. ما در این پژوهش پس از ساخت مدل swat حوزه، آن را با داده های ماهانه رواناب و بار رسوب برای دوره (2013-1986) در محیط برنامه swat-cup واسنجی و اعتبارسنجی کردیم. در ادامه مدل را با داده های دما و بارش آینده مستخرج از پنج مدل اقلیمی تحت سناریوهای rcp4.5 و rcp8.5 برای دوره 25 ساله 2065-2041 اجرا کردیم. نتایج نشان داد میزان تغییرات تولید رسوب سالانه حوزه نسبت به دوره پایه (2010-1986) در سناریو rcp4.5 بین 18-  تا 10 درصد (میانگین کل 1.5- درصد) و در سناریو rcp8.5 بین 31- تا 4 درصد (میانگین کل 2.14- درصد) خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها