• بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر دبی سیل خروجی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: زیرحوضه صوفی چای مراغه(

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 456
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تغییرات کاربری اراضی در یک حوضه آبریز، در فرآیندهای هیدرولوژیکی در آن حوضه آبریز اثر گذار خواهد بود. و تعادل طبیعی جریان آب را مختل می کند. در این تحقیق، تغییر مؤلفه های هیدرولوژیکی حوضه آبریز ساروق چای در حوضه آبریز دریاچه اورمیه در نتیجه تغییرات کاربری اراضی در سال های 1387 و 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تعیین تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز ساروق چای، تصاویر ماهواره ای etm+ در سال های 1387 و 1393 با ضریب تفکیک مکانی 30 متر و با بهره گیری از نرم افزار envi 5.3  به کار گرفته شدند که با استفاده از طبقه بندی نظارت شده به 4 نوع کاربری طبقه بندی گردیدند. با توجه به این طبقه بندی، اراضی با کاربری باغی و دیمی با افزایش مساحت و کاربری مراتع متراکم، متوسط و ضعیف با کاهش مساحت روبه رو شدند. جهت بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر سیکل هیدرولوژی و کمیت مؤلفه های بیلان هیدرولوژیکی حوضه آبریز مورد بررسی و تحلیل این ارتباط ها، از مدل hec-hms  استفاده شد. نتایج این مدل به صورت کاهش شماره منحنی cn، افزایش تلفات اولیه، کاهش ارتفاع و ضریب رواناب، کاهش دبی حداکثر و کاهش دبی متوسط بوده که تاثیر تغییرات مورفولوژیکی رودخانه صوفی چای و کاربری اراضی محدوده آن را بر مؤلفه های سیلاب به خوبی روشن است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها