• ارتباط هویت سازمانی و سکوت سازمانی با عزت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر قزوین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 284
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف کلی تحقیق تعیین ارتباط هویت سازمانی و سکوت سازمانی با عزت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر قزوین بود. پژوهش حاضر پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق را تمام معلمان تربیت بدنی شهر قزوین در سال 1396 تشکیل دادند که تعداد آن ها 206 نفر می باشد. نمونه آماری این تحقیق به دلیل محدود بودن جامعه آماری، به صورت تمام شمار و برابر با کل جامعه در نظر گرفته شد. در این تحقیق از پرسشنامه های هویت سازمانی چنی (1983). سکوت سازمان واکولا و همکاران (2005)، عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران (1989) استفاده شد. هم چنین در این پژوهش از نرم افزار spss نسخه 23 نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های توصیفی از روش آماری توصیفی، آزمون کلموگروف-اسمیرنوف (برای پایایی)، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون (برای آزمون فرضیه ها) استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین هویت سازمان (0.279=r، 0.001=p) با عزت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر قزوین رابطه مثب معناداری وجود دارد. هم چنین، بین عضویت (0.296=r، 0.001=p)، وفاداری (0.255=r، 0.001=p) و شباهت (0.147=r، 0.037=p) با عزت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر قزوین رابطه مثبت معناداری وجود دارد. هم چنین، بین سکوت سازمانی (0.151-=r، 0.033=p) با عزت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر قزوین رابطه منفی معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون حاکی از آن بود که هویت سازمانی (0.279=β) و سکوت سازمانی (0.15-=β) پیش بینی کننده های معنی دار عزت سازمانی بودند و به ازای افزایش یک واحد هویت سازمانی، 0.27 عزت سازمانی افزایش و به ازای افزایش یک واحد سکوت سازمانی، 0.15 عزت سازمانی کاهش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها