• اثر مزیت رقابتی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 346
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: رقابت پذیری یکی از مهم ترین دغدغه های تجارت و فعالیت دغدغه های تجارت و فعالیت در محیط پویا و رقابتی امروز است (بالان و همکاران 2009). بر همین اساس هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر مزیت رقابتی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی در شهرستان زنجان بود.

  روش کار: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بود، که 357 نفر از مشتریان باشگاه های ورزشی مورد نظر به عنوان نمونه بصورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار این تحقیق دو پرسشنامه مزیت رقابتی (حسینی، 1390) و جذب مشتری (دلیر و همکاران، 1396) بود که پس از بررسی روایی و پایایی بکار گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 22spss در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی بررسی شده و از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها، و سپس از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون، و رگرسیون چندگانه در سطح معنی داری 0.05p≤ استفاده گردید.

   یافته ها: نتایج تحقیق ضمن تایید فرضیه ها نشان داد بین ابعاد مختلف مزیت رقابتی با جذب مشتری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و در هم چنین تعیین اولویت ابعاد مختلف مزیت رقابتی نشان داد که این ابعاد (مشهود، پایدار، پویا، متجانس و مرکب)، در جذب مشتریان باشگاه ها یکسان نیستند.

  نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها پیشنهاد می گردد مدیران توجه بیش تری به مزیت رقابتی در باشگاه های ورزشی داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها