• بررسی اثر تمرینات هوازی و مصرف مکمل زنجبیل بر هورمون های لیپیدی زنان چاق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 383
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: لپتین و آدیپونکتین از جمله آدیپوسایتوکاین های مترشحه از بافت چربی هستند که در پاتوژنز چاقی و اختلالات همراه با آن نقش دارند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر تمرینات هوازی و مصرف مکمل زنجبیل بر هورمون های لیپیدی زنان چاق بود.

  روش کار: این پژوهش از نظر روش نیمه تجربی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل زن چاق 20 تا 30 ساله شهر قیروکارزین بودند که به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. نمونه آماری این تحقیق 30 زنان چاق با شاخص توده بدنی بالاتر از 29.9 در سه گروه تمرینات هوازی، مصرف مکمل زنجبیل، تمرینات هازی همراه با مصرف مکمل زنجبیل، از میان جامعه آماری بودند. برنامه تمرینات هوازی سه بار در هفته و به مدت هشت هفته ترکیبی از حرکات ساده جهشی و پرشی هوازی بود. برنامه تمرینی شامل هشت هفته فعالیت هوازی با شدت 55 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه در مدت زمان 45 تا 59 دقیقه بود. اندازه گیری سطح سرمی لپتین و آدیپنونکتین 48 ساعت قبل از شروع تمرینات و 48بعد از پایان برنامه تمرینی در هر سه گروه انجام شد. هم چنین کپسول های زنجبیل (زینتوما) از شرکت فراورده های داروئی گیاهان گل دارو با مجوز بهداشتی از اداره کل نظات بر مواد غذایی وزارت بهداشت در دوزهای 250 گرمی، تهیه شد و 4 وعده در سه روز هفته به آزمودنی ها داده شد. نتایج آزمون به کمک روش آماری آنوا یک سویه سنجیده شد.

  یافته ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تاثیر تمرینات هوازی به همراه مصرف مکمل زنجبیل بر مقادیر وزن (0.004(p=، لپتین (0.0001(p=، ادیپونکتین (0.0001(p=، و درصد چربی (0.0001(p=، زنان چاق معنی دار دارد.

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق تمرینات هوازی به تنهایی و همراه با مصرف مکمل زنجبیل می تواند به واسطه ارتباط مثبت با کاهش وزن و درصد چربی حاصله سبب کاهش لپتین و افزایش آدیپونکتین شود، اما از آن جایی که مصرف مکمل زنجبیل در طی هشت هفته نمی تواند تغییرات محسوسی را در کاهش وزن و درصد چربی ایجاد کند، این احتمال وجود دارد که نتوانسته باشد بر سطح لپتین و آدیپونکتین نیز تاثیرگذار باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها